Algemene Verkoopsvoorwaarden

ART. 1 :
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen  partijen geregeld
door deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen
en verkopen van D.S.S BVBA en moeten worden beschouwd als in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen
door degenen die ze zonder verzet in ontvangst hebben genomen.
ART. 2 :
Om geldig te zijn moet elke wijziging van deze algemene verkoopsvoorwaarden het voorwerp uitmaken van
een voorafgaandelijke en geschreven overeenkomst.
ART. 3 :
Eventuele aankoopsvoorwaarden van en klant zijn enkel bindend door een uitdrukkelijke aanvaarding op de
orderbevestiging of leveringsbon.
ART. 4 :
Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op
risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt.
ART. 5 :
Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijie zetel : Wilgstraat 3 te 9320  Erembodegem, door
storting of overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur of door contante betaling.
ART. 6 :
Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt elke betaling bij levering of afhaling van de goederen.
ART. 7 :
Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking
van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten
en winstderving.
ART. 8 :
Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet
verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.
ART. 9 :
Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag (30 dagen na factuurdatum)
zal, zonder enige ingebrekstelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn
van 1% per maand, te rekenen vanaf de voorziene vervaldatum.  Elke begonnen maand zal als volledige maand
aangerekend worden.
ART. 10 :
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekstelling, ten titel van forfaitair en
onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 40 euro, als schadeloosstelling voor de innings-
kosten van de schuldvordering (zoals administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier…), dit bij toepassing
van art. 1147 B.W. en 1152 B.W.  Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedure-
kosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Bijgevolg vallen alle kosten die door D.S.S. BVBA
moeten worden gemaakt, teneinde de invordering van een eisbare vervallen schuld te vervolgen, van rechtswege
ten laste van diegene die door nalatigheid, kwade wil of ongemotiveerde weigering tot betaling deze kosten noodzakelijk
maken.
ART. 11 :
De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere,
zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
ART. 12 :
Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.  Eventuele kosten ervan vallen volledig
ten laste van de koper of opdrachtgever.
ART. 13 :
Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie
kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwaad opzet of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling
of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
ART. 14 :
Klachten in verband met de levering van goederen of diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden
bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of
uitvoeringsdatum.  Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
ART. 15 :
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde verkoopsvoorwaarden dienen
per gemotiveerd aagetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.
ART. 16 :
Bij betwisting  zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Aalst bevoegd en is enkel het belgisch
recht van toepassing.